PROMOCIÓ REMM GUITART

REMM GUITART 

SERVEIS
DEL WEB

TARGETA

DNI:

TARGETA:


ACCEDIR

DELEGACIONS
REMM GUITART

  MOLINS
  ESPARREGUERA
  MARTORELL
  IGUALADA
  VILANOVA
  VILAFRANCA

PROMOCIÓ SORTEIG ENTRE CLIENTS / SORTEO ENTRE CLIENTES


SORTEIG ENTRE CLIENTS / SORTEO ENTRE CLIENTESComparteix aquesta Promoció!

Compartir en Facebook      Compartir en Twitter

Vols més informació?Bases Promoció Enquestes Qualitat
1. Objectiu promoció: Animar als clients de REMM GUITART a participar en l'enquesta de qualitat
servei taller, a través del qüestionari enviat a l'e-mail dels clients que han passat per taller en
els últims dies i que és remès per l'empresa TNS en nom del grup Renault.
2. Operativa de la promoció: els clients que contestin l'enquesta dins del termini establert (abans de 15
dies de rebre la invitació) queden registrats de manera única i personalitzada en el llistat d'enquestes del
mes. No podran participar els clients que no contestin dins del termini ni tampoc els que en l'última
pregunta del qüestionari indiquin que no autoritzen vincular el seu nom amb les respostes, ja que en fer-ho
així les seves dades queden esborrats i no és possible incloure'ls en el llistat d'enquestes
3. Una vegada recopilat el llistat d'enquestes del mes, que REMM GUITART obté mensualment de
manera externa en format Excel a través del portal de qualitat de l'empresa TNS, i filtrades les enquestes sense client
identificat, la posició de cada client en dita llistada es considera el seu nombre de participació en el sorteig,
assignant el nº 0 al primer client que aparegui en el llistat i donant nombres correlatius als següents.
REMM GUITART posarà a la disposició dels clients el llistat perquè es pugui comprovar la
transparència en l'assignació de participacions. Per requisits de la llei de protecció de dades, la consulta a
aquest llistat haurà de realitzar-se físicament en les nostres oficines, prèvia petició.
4. Mensualment s'atorgaran 6 premis entre tots els clients participants que apareguin en el llistat. Els
premis seran comunicats mensualment a través de la web www.remmguitart.com, apartat promocions
(podent ser productes tecnològics o cupons descompto per a propera visita al taller)
5. Per determinar els nombres premiats es prendrà com a referència el nombre agraciat en el sorteig de l'ONCE
del dia 28 del mes posterior a la visita al taller. Per exemple, per a visites del mes de Març de 2016, es
pren com a referència el sorteig del dia 28 d'Abril de 2016.
6. Data d'inici: entraran en el sorteig els clients amb treballs realitzats a partir de l'1 de març de 2016. El
primer sorteig inclourà tots els clients amb treballs realitzats entre l'1 i el 31 de març de 2016 i que
hagin contestat el qüestionari de qualitat. Es realitzarà un sorteig mensual també per als clients del mes
d'Abril, de manera anàloga als clients de març. Els premis cada mes seran:
a. Primer Premi: 1 tablet Vexia
b. Segon i tercer premi: producte tecnològic (smart bracelet, altaveu bluetooth o similar)
c. Cambra, cinquè i sexton premi: 3 vals descompto taller 20€.
7. Per assegurar un repartiment equitatiu de possibilitats de premi, es dividirà el total de participants entre 6,
obtenint una xifra X (arrodonida a l'enter superior). Es determinaran com agraciats els següents 6
nombres de participació:
a. Primer premi: nº de participació que coincideixi amb l'última xifra del nº agraciat en el sorteig
b. Segon premi: nº de participació 1 sumada la xifra X
c. Tercer premi: nº de participació 2 sumada la xifra X
d. Quart premi: nº de participació 3 sumada la xifra X
i. Cinquè premi: nº de participació 4 sumada la xifra X
f. Sisè premi: nº de participació 5 sumada la xifra X
Exemple: si tenim un llistat de 82 enquestes en el mes de Gener, apliquem 82/6 i obtenim 13,6 pel
que la xifra X seria 14.
El nº del sorteig de l'Once del 28 de Febrer va ser el 69126, per la qual cosa el nº 1 serà el 6.
Els següents nombres agraciats seran:
Nº 2: 6+14 = 20
Nº 3: 20+14 = 34
Nº 4: 34+14 = 48
Nº 5: 48+14 = 62
Nº 6: 62+14 = 76
8. Una vegada definits els clients premiats, REMM GUITART es posarà en contacte en un termini inferior a una
setmana a través de l'e-mail / tfno facilitat per comunicar l'obtenció del premi i acordar el seu lliurament.
9. Publicitat: REMM GUITART comunicarà a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter) i la pàgina web
www.remmguitart.com el lliurament dels premis, podent acompanyar la informació d'una fotografia del
moment del lliurament. Serà condició necessària per al lliurament del premi que l'agraciat accepti la
publicació del lliurament per aquests mitjans. En cas de negativa, REMM GUITART es reserva el dret d'anul·lar
el lliurament del premi, que passaria a la següent participació.

 

Bases Promoción Encuestas Calidad 1. Objetivo promoción: Animar a los clientes de REMM GUITART a participar en la encuesta de calidad servicio taller, a través del cuestionario enviado al e-mail de los clientes que han pasado por taller en los últimos días y que es remitido por la empresa TNS en nombre del grupo Renault. 2. Operativa de la promoción: los clientes que contesten la encuesta dentro del plazo establecido (antes de 15 días de recibir la invitación) quedan registrados de manera única y personalizada en el listado de encuestas del mes. No podrán participar los clientes que no contesten dentro del plazo ni tampoco los que en la última pregunta del cuestionario indiquen que no autorizan vincular su nombre con las respuestas, ya que al hacerlo así sus datos quedan borrados y no es posible incluirlos en el listado de encuestas 3. Una vez recopilado el listado de encuestas del mes, que REMM GUITART obtiene mensualmente de manera externa en formato Excel a través del portal de calidad de la empresa TNS, y filtradas las encuestas sin cliente identificado, la posición de cada cliente en dicho listado se considera su número de participación en el sorteo, asignando el nº 0 al primer cliente que aparezca en el listado y dando números correlativos a los siguientes. REMM GUITART pondrá a disposición de los clientes el listado para que se pueda comprobar la transparencia en la asignación de participaciones. Por requisitos de la ley de protección de datos, la consulta a este listado deberá realizarse físicamente en nuestras oficinas, previa petición. 4. Mensualmente se otorgarán 6 premios entre todos los clientes participantes que aparezcan en el listado. Los premios serán comunicados mensualmente a través de la web www.remmguitart.com, apartado promociones (pudiendo ser productos tecnológicos ó cupones descuento para próxima visita al taller) 5. Para determinar los números premiados se tomará como referencia el número agraciado en el sorteo de la ONCE del día 28 del mes posterior a la visita al taller. Por ejemplo, para visitas del mes de Marzo de 2016, se toma como referencia el sorteo del día 28 de Abril de 2016. 6. Fecha de inicio: entrarán en el sorteo los clientes con trabajos realizados a partir del 1 de marzo de 2016. El primer sorteo incluirá todos los clientes con trabajos realizados entre el 1 y el 31 de marzo de 2016 y que hayan contestado el cuestionario de calidad. Se realizará un sorteo mensual también para los clientes del mes de Abril, de manera análoga a los clientes de marzo. Los premios cada mes serán: a. Primer Premio: 1 tablet Vexia b. Segundo y tercer premio: producto tecnológico (smart bracelet, altavoz bluetooth o similar) c. Cuarto, quinto y sexton premio: 3 vales descuento taller 20€. 7. Para asegurar un reparto equitativo de posibilidades de premio, se dividirá el total de participantes entre 6, obteniendo una cifra X (redondeada al entero superior). Se determinarán como agraciados los siguientes 6 números de participación: a. Primer premio: nº de participación que coincida con la última cifra del nº agraciado en el sorteo b. Segundo premio: nº de participación 1 sumada la cifra X c. Tercer premio: nº de participación 2 sumada la cifra X d. Cuarto premio: nº de participación 3 sumada la cifra X e. Quinto premio: nº de participación 4 sumada la cifra X f. Sexto premio: nº de participación 5 sumada la cifra X Ejemplo: si tenemos un listado de 82 encuestas en el mes de Enero, aplicamos 82/6 y obtenemos 13,6 por lo que la cifra X sería 14. El nº del sorteo de la Once del 28 de Febrero fue el 69126, por lo que el nº 1 será el 6. Los siguientes números agraciados serán: Nº 2: 6+14 = 20 Nº 3: 20+14 = 34 Nº 4: 34+14 = 48 Nº 5: 48+14 = 62 Nº 6: 62+14 = 76 8. Una vez definidos los clientes premiados, REMM GUITART se pondrá en contacto en un plazo inferior a una semana a través del e-mail / tfno facilitado para comunicar la obtención del premio y acordar su entrega. 9. Publicidad: REMM GUITART comunicará a través de las redes sociales (Facebook, Twitter) y la página web www.remmguitart.com la entrega de los premios, pudiendo acompañar la información de una fotografía del momento de la entrega. Será condición necesaria para la entrega del premio que el agraciado acepte la publicación de la entrega por estos medios. En caso de negativa, REMM GUITART se reserva el derecho de anular la entrega del premio, que pasaría a la siguiente participación.Promocions destacades


     

Avís Legal
Desenvolupat per Segna Solutions Integrat en els Sistemes de Fidelity for net